Startside

 

 

                                                    GRUNDEJERFORENINGEN

                                                  PRÆSTHOLMGÅRDS VÆNGE

 

ORDENSREGLEMENT

 

for

 

Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge

 

 

1.

Ordensreglementet skal betragtes som et tillæg til de- i forvejen gældende bestemmelser i deklarationen på området, samt i foreningens vedtægter.

 

2.

lntet affald må henlægges på fællesarealer, vejarealer eller fortove.  Såfremt et medlem anbringer affald sådanne steder, vil bestyrelsen foranledige det fjernet på det pågældende medlems regning uden varsel.

 

3.

Tilførsel af skrald på parcellerne er strengt forbudt.  Endvidere må intet, der kan virke skæmmende på området henlægges eller henstilles på veje, fortove eller fællesarealer.

 

4.

Afbrænding af affald må kun foregå, når det ikke er til gene for de omkringboende, og aldrig søn- og helligdage.

 

5.

Græsslåning o.lign. med motordrevne maskiner må ikke finde sted i følgende tidsrum:

 

lørdag efter kl. 15,00

søn- og helligdage efter kl. 12,00.

 

 

Parkering af parcelejernes motorkøretøjer må ikke finde sted på  grundejerforeningens veje, men skal ske på ejerens grund.

 

7.

Al færdsel på foreningens veje bør foregå hensynsfuldt og forsigtigt.

 

8.

Hunde skal holdes inden for egen grund.  Såfremt hunden skal "luftes", påhviler der ejeren pligt til at holde hunden under en sådan kontrol, at andre ikke generes, samt at eventuelle hundeeskrementer ikke afleveres hos andre grundejere.

 

9.

Føler et medlem sig forurettet, kan pågældende tilstille bestyrelsen en skriftlig klage.