Startside

Vedtægter for

Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge

 

 

 

 

§ 1.

 

NAVN OG HJEMSTED

 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge.  Dens hjemsted er Ejby Strand. Dens værneting er Roskilde.

§ 2.

Formål

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser i deres egenskab af ejere af helårsparceller, udstykkede fra ejendommen matr.nr. 5-a Ejby by, Rye Sogn, specielt medlemmernes interesser ved anlæg af veje, stier, områder, evt. grønne områder, der offentligt bliver tillagt grundejerforeningen, vedligeholdelse, belysning, fælles vand-, kloak- og lysledninger m.m., samt tilvejebringelse af de fornødne midler hertil.

§ 3.

MEDLEMSFORHOLD OG YDELSER TIL FORENINGEN

 

Enhver ejer af en eller flere helårsparceller, solgt fra ejendommen matr. 5-a Ejby by, Rye sogn, er medlem af grundejerforeningen.

 

Ethvert medlem har principielt kun en stemme. Såfremt et medlem er ejer af mere end 5 parceller,har pågældende dog yderligere en stemme for hvert påbegyndt multiplum af 5

 

Årskontingentets størrelse forelægges hvert år på den ordinære generalforsamling af bestyrelsen til vedtagelse. Kontingentet kan eventuelt deles i flere rater efter bestyrelsens skøn.

 

Hvis et medlem er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen mere end to måneder og ikke herefter trods påkrav berigtiger restancen indenfor en frist af 8 dage, bortfalder medlemsrettighederne, herunder stemmeret på generalforsamlingen, indtil alle ydelser er berigtiget og kvittering herfor dokumenteres overfor bestyrelsen, hvorimod dette forhold ingen indflydelse har på medlemmets forpligtelse overfor foreningen og med hensyn til foreningens lovligt besluttede fællesudgifter.

 

Alle i henhold til nærværende vedtægter fastlagte ydelser vil være at indbetale til foreningens kasserer pr, giro, med mindre bestyrelsen beslutter anden betalingsform.  Alle ydelser vil være at betale senest 14 dage efter påkrav, og bestyrelsen vil være berettiget til, såfremt denne bestemmelse siddes overhørig, at overgive restancen til retslig inkasso.

 

§ 4

 

GENERALFORSAMLINGEN

 

Generalforsamlingen, der har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig vis, uden hensyn til de mødendes antal.  De forslag, der bliver forelagt, afgøres ved simpel stemmeflerhed, afstemningen sker ved handsoprækning, med mindre krav om skriftlig afstemning fremsættes af mindst 5 medlemmer.

 

Vedtægtsændringer:

Til vedtagelse af ændringer i eller tilføjelser til lovene kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, eller at mindst 2/3 af de mødende på to efter hinanden følgende indenfor 30 dage afholdte generalforsamlinger stemmer for forslagene.  Vedtægterne vil dog aldrig kunne ændres således, at de strider mod servitutbestemmelser pålagt medlemmernes parceller, med mindre dette vedtages af samtlige medlemmer og godkendes af kommunalbestyrelsen for Bramsnæs kommune.

 

Stemmeafgivning:

Stemmeafgivning kan ske ved personligt fremmøde eller ved behørig fuldmagt.  Behørig skriftlig fuldmagt kan kun meddeles et andet medlem eller en advokat, og ingen befuldmægtiget kan møde med mere end een fuldmagt.  Det er dog tilladt at lade sig repræsentere ved ægtefælle.

 

Dagsorden:

For den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned, skal der gælde følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.  Forslag fra medlemmerne skal for at komme til  behandling på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for den ordinære generalforsamling.

5.      Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 5.

6.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

7.      Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

8.      Eventuelt.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 24 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom, ledsaget af motivering af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet.

 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og samtidig annoncering i den lokale ugepresse. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal det det fremgå af dagsordenen hvilke spørgsmål, der skal til behandling.  Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling er bestyrelsen berettiget til i indkaldelsen blot at henvise til, at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.  Fremsættes der imidlertid fra bestyrelsen forslag af væsentlig betydning, skal dette fremga af indkaldelsen.  Det samme gælder, såfremt forslag fremsættes fra medlemmernes side, såfremt disse forslag er bestyrelsen bekendt ved indkaldelsens udsendelse.

 

Såfremt en generalforsamling skal træffe beslutning om forslag til vedtægtsændringer eller om opløsning af foreningen, skal indkaldelse ligeledes ske ved meddelelse på foreningens hjemmeside, og samtidig annoncering i den lokale ugepresse.

 

§ 5

 

BESTYRELSE

 

Bestyrelsen, der består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år.

 

Der afgår efter tur 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, første gang efter lodtrækning.

 

Kun medlemmer af foreningen kan vælges, og genvalg kan finde sted.  Bestyrelsen konstituerer, bortset fra formandsposten, sig selv.

 

Honorarer:

Der kan tillægges bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer honorar efter forudgående vedtagelse af generalforsamlingen.

 

Tegningsretten:

 

Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.  Ved optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom, samt pantsætning kræves den samlede bestyrelses underskrift.

 

Protokol:

 

Over det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, for generalforsamlingsprotokollatet tillige af den valgte dirigent.

 

Udvalg:

 

Bestyrelsen kan, til løsning af specielle opgaver, nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen; dog skal udvalgets formand altid være bestyrelsesmedlem, jfr. dog § 9.

 

Forretningsorden:

Bestyrelsen udarbeider selv sin forretningsorden, der bl.a. skal indeholde følgende bestemmelser:

- Møde afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse foretages af formanden med mindst 2 dages varsel.

- Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed.

 

§ 6.

 

UDGIFTSFORDELING

 

Ifolge servitutbestemmelsen skal udgifterne til fællesanlæg afholdes af ejerne af de enkelte parceller, således at udgifterne fordeles med 1 andel pr. parcel.

 

Drift og vedligeholdelse af anlæg, forsåvidt disse ikke måtte blive afholdt af det offentlige eller af særligt stiftet andelsselskab, påhviler samtlige grundejere indenfor foreningens område, således at udgifterne hertil fordeles med 1 andel pr. parcel.

 

For private fællesveje gælder, at foreningen forestår drift og vedligeholdelse af disse, og i henhold til ”Lov om privatefællesveje” fordeles udgifterne herfor, på de parceller der støder op til den private fællesvej.

§ 7

REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. 

Bestyrelsen kan antage en autoriseret revisor.

 

De valgte revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen, kontrollerer regnskaberne, herunder udgifternes lovlighed og midlernes tilstedeværelse i form af bankindestående og øvrige midler.

 

Alle udgifter anvises af formanden og kassereren i forening.

Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

Ved regnskabsårets udgang udarbejdes driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden generalforsamlingen.

 

Senest 14 dage for den ordinære generalforsamling er det reviderede regnskab til rådighed for medlemmerne på foreningens hjemmeside

.

§ 8

 

ADRESSEFORANDRING OG EJERSKIFTE

 

Såfremt et medlem skifter adresse, er medlemmet pligtig at anmelde den nye adresse til formand eller kasserer senest 14 dage efter flytningen.

 

Såfremt et medlem afhænder sin grund, er medlemmet pligtig til omgående skriftligt at meddele formand eller kasserer køberens navn og bopæl, ligesom medlemmet er pligtig straks at berigtige eventuelle restancer.

 

Sælgeren er ligeledes pligtig at meddele køberen nøje oplysninger om, hvilke forpligtelser, der påhviler parcellen overfor foreningen direkte og/eller med hensyn til lån optaget af grundejerforeningen til varetagelse af foreningens fællesanliggender.

 

Sælgeren frigøres ikke, forinden det overfor foreningen behørigt er dokumenteret, at køberen er gjort bekendt med og har erklæret sig indforstået med at overtage sådanne forpligtelser, - og for alle restancer er betalt.

 

Sælgeren må til køberen afgive sit eksemplar af foreningens love og eventuelle indbetalingshæfter m.m.

§ 9

 

TILSYNSUDVALG

 

Grundejerforeningens bestyrelse er forpligtet til at påse, at de i servitutterne indeholdte ordensbestemmelser nøje overholdes samt til eventuelt sammen med et særligt nedsat tilsynsudvalg at påse, at de arealer, der er udlagt som fællesareal, holdes i behørig tilstand.  Dette udvalg, der efter bestyrelsens bestemmelse kan udtages blandt foreningens medlemmer, skal bestå af 2 personer.  Medlemmerne er pligtige til at påtage sig hvervet, dog kun for eet år ad gangen.  Samme person kan, når han har varetaget hvervet i eet år, tidligst genudpeges dertil uden samtykke efter 5 års forløb.

 

§ 10

 

MEDLEMMERNES HÆFTELSE OG FORENINGENS FORMUE

 

For foreningens forpligtelse overfor trediemand hæfter medlemmerne pro rata med lige store andele i forhold til det antal parceller, det pågældende medlem er ejer af, hvilket gælder uanset parcellens størrelse.

 

Intet medlem har ved udtrædelse af foreningen (ved salg af parcel) eller på noget andet tidspunkt krav på andel i foreningens formue, bortset fra en eventuel opløsning af foreningen jfr. herom § 12.

 

§ 11

 

OPTAGELSE AF LÅN

 

Såfremt det, i forbindelse med vejenes endelige færdiggørelse, bliver nødvendigt at optage banklån eller 1ån af anden art, kan bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse, - herunder godkendelse af de nærmere vilkår, kræve af det enkelte medlem, at han udsteder ejerpantebrev i sin eller sine parceller.

 

Såfremt et medlem undlader at efterkomme denne opfordring uden unødig ophold, betragtes han, efter at have modtaget rykkerskrivelse herom indeholdende en frist på 8 dage, som værende i

restance, og bestyrelsen kan da inddrive den del af udgifterne, som vedrører hans parcel eller parceller, ved retslig inkasso.  Dette gælder uanset, at de øvrige medlemmer, som udsteder pantebrev, herefter opnår en afdragsvis ordning af mellemværendet.

§ 12

OPLØSNING

 

Foreningen kan kun opløses efter godkendelse af kommunalbestyrelsen for Bramsnæs kommune, og kun såfremt 1/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor, og alle foreningens økonomiske forpligtelser er afviklede, og samtlige medlemmers forpligtelser overfor foreningen er dækkede.

 

Opløsning skal iøvrigt ske efter de i § 4 omhandlede regler for vedtægtsændringer.

 

Såfremt der ved foreningens opløsning er formue i behold, vil denne være at udlodde til foreningens medlemmer med lige store beløb pr. parcel.

 

Foranstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 14. maj 1971, og revideret på generalforsamling 15. maj 2016.

 


 

 

Bilag: Overenskomst med "Ejby Strand Øst".

 

Grundejerforeningen                                Ejby.

Præstholmgards Vænge                        April 1974.

Ejby, 4070 Kr.Hyllinge                    Revideret Maj 2016

 

Bilag III,til dagsordenen.

Generalfors. d.20-4-1974.

 

VEDTÆGTSÆNDRING

BILAG TIL LOVENE.

 

I lovenes  § 10 indføjes mellem 1. og 2. stk. følgende

 

 

”Medlemmerne hæfter dog solidarisk for de lån, der af foreningen optages i forbindelse med gennemførelse af regnvands- og vejprojekt, udarbejdet af ingeniørfa.  Hans O. Hansen A/S og forelagt på generalforsamlingen d.2o-4-1974. Bestyrelsen er bemyndiget til at forpligte foreningen i alle forhold desangående, herunder godkendelse af de nærmere vilkår for lån, uanset bestemmelserne § 11 stk. 1.”

 

 

Ovenstående tilføjelse til lovenes § l0, er dags dato vedtaget af Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge's generalforsamling og er som sådan-gyldigt bilag til lovene og skal derfor opbevares sammen med disse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

GRUNDEJERFORENINGEN

 

PRÆSTHOLMGÅRDSVÆNGE


 

 

Afskrift af skøde vedr. parceller af

matr. nr. 5-a Ejby by, Rye sogn.

 

6 .

 

Parcellerne pålægges følgende servitutter:

 

a.         På parcellen må der ikke drives nogen form for næringsvej eller haves oplag, ligesom der ikke må drives nogen fabrik, næringsdrift eller anden virksomhed, hvortil der benyttes mekanisk drivkraft, der ved støj, røg, ilde lugte eller på anden måde kan forvolde de omkringboende ulempe.  Der må intetsteds indrettes værtshushold eller lignende.

 

b.         Såfremt parcellen ikke bebygges, må den ikke benyttes til oplagsplads af nogen art eller lignende fra hovedbestemmelse afvigende formål.

 

c.       Såfremt parcellen bebygges, skal bebyggelsen til enhver tid som parcellen iøvrigt holdes i god og forsvarlig stand, således at intet virker skæmmende på omgivelserne.  Al bebyggelse på grunden, såsom udhus, hus og evt. garage skal opføres på støbt sokkel, carport undtaget, og der må kun anvendes nye materialer.

 

d.      Køberen og efterfølgende ejere af parcellen er pligtig at indtræde som medlem af grundejerforeningen "Præstholmgårds Vænge".

 

e.      Når veje er anlagt, må intet køretøj parkeres på vejene uden for eventuelt særligt indrettede parkeringspladser, men skal anbringes på selve parcellen.

 

f.       Påtaleretten med hensyn til servitutterne har grundejerforeningen eller kommunalbestyrelsen.  Væsentlige ændringer eller aflysning af foranstående servitutter kan ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse.  Der vil endvidere være at pålægge de servitutbestemmelser, der af myndighederne måtte blive krævet i forbindelse med udstykningsapprobation, jfr. foran.