Referater  

 

Startside
Bestyrelsen
Referater
Links
Ordensregler
Vedtægter

 

 

 

  Regnskab 2018 

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge 

Ordinær Generalforsamling den 30. april  2018  kl. 19:30

                   i   Ejby Forsamlingshus   

Deltagere:  12 + Bestyrelse   

Ad 1:  Preben Andersen 

Ad 2:  Formandens beretning. Godkendt 

        Bemærkninger til beretning:

        God ordning med hundetoiletter

        Opfordring til lodseje omkring parkering på vej/fortov

        Græsslåning

        Hjertestarter

        Moser/regnvandsbassiner                

Ad 3:

 Regnskab godkendt  

Ad 4:

 Forslag fra bestyrelse  kontingent kr.600,-  

 Best. deltager i investering af hjertestarter sammen med nabo grundejerforeninger 

Ad 5:

 Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen (formand)

                      Tonny Bjørkholm

                      Steen Haukohl                      

Ad 6:

Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen 

 Ad 7:

 Revisorer + suppleanter:

                                                                 Aase Emanuel

                                                                  Brian Dall 

                      Suppleant                            Vivi Andersen 

Ad:8                                

Eventuelt: 

Generalforsamlingen slut kl. 20:25 

Dirigent.  Preben Andersen            ref. Carsten Gynther Sørensen

 

Regnskab 2017

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge 

Ordinær Generalforsamling den  27. april  2017  kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus   

Deltagere:  10 medlemmer + Bestyrelse   

Ad 1:  Preben Andersen

 

Ad 2:  Formandens beretning. Godkendt 

        Bemærkninger til beretning:

        God ordning med hundetoiletter

        Støtter biler væk fra vejene

        Regnvandsbassinger (moser) er gennemstrømnings bassiner, af og tilløb er       kommunens område.

 Kommunen bliver kontaktet angående vedligehold. 

Stor debat omkring privat fællesvej,             

Ad 3:  Regnskab godkendt  

Ad 4: Forslag fra bestyrelse forhøjet  kontingent fra kr. 500,-  til kr.600,-  

Budget bliver ikke brugt i foreningen

 Ad 5:  Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen (formand)

                      Allen Emanuel

                      Carsten Gynther                     

Ad 6: Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

                                                      Bjarne Holm    

Ad 7:  Revisorer + suppleanter: Aase Emanuel

                                                       Brian Dall 

                      Suppleant                            Vivi Andersen

 

Ad:8  Eventuelt:                         

Generalforsamlingen slut kl. 20:35

 Dirigent.  Preben Andersen            ref. Carsten Gynther Sørensen 

 

Regnskab 2016

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge 

Ekstra ordinær Generalforsamling den  12. maj  2016  kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus   

Deltagere:  25 stemmeberettiget + 7 fuldmagter   

Ordstyrer:   Preben Andersen 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmer af fremmødte  

1: Ændring af Paragraf 3 i vedtægter  

Vedtaget (32 for) 

2: Ændring paragraf 4:

Vedtaget (32 for)            

3: Ændring paragraf 6: 

Vedtaget ( 24 for / 8 imod) 

4: Ændring paragraf 7: 

Vedtaget (32 for)

Forslag fra Erik Hestbæk:

Indstille 3 af paragrafferne 3-4-7 og vente med paragraf 6 til kommunen. 

Ref. Carsten Gynther.

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge 

Ordinær Generalforsamling  28. april  2016  kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus   

Deltagere:  39 medlemmer + Bestyrelse   

Ad 1:  Preben Andersen 

Da generalforsamlingen 2015 blev afholdt ud fra den betragtning, at den ikke var beslutnings dygtig ( ikke lovlig indvarslet), skulle forslagene fra 2015  godkendes på dette års generalforsamling.

Følgende forslag fra 2015 generalforsmlingen blev godkendt :

-Kontingent 2015  kr. 500,-

-indkøb af 2 stk. hundetoiletter 

Ad 2:

 Formandens beretning. Godkendt 

        Spørgsmål til beretning:

Ernst: kommunal kontrol af regnvandsoverløb? – de kommer ikke!            

Ad 3:

 Regnskab godkendt

Annette Valentin – regnskab ud 14 dage før generalforsamling! 

Ad 4:

 Forslag fra bestyrelse uændret kontingent  kr.500,- for 2016,  

Mail adresser fra medlemmer, en service – tilvalg og frivillig tilmelding fra medlemmer til grundejerforeningen.

Kommentarer til de fremsendte forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer: 

Paragraf 3:

Kommentarer 2. afsnit: - hver parcel har kun en stemme 

Paragraf 4:  Godkendt 

Paragraf 6:

Privat fællesvej:  22 for  /  9 imod (afstemning!) 

Paragraf 7:

Afsnit 2:

Regnskabet føres af kasseren i en bestyrelsen godkendt form. 

Afsnit 8:

Regnskab ses på hjemmesiden 14 dage før

Da generalforsamlingen ikke ifølge gældende vedtægter, var beslutningsdygtig m.h.t vedtægtsændringer afholdes den varslede ekstraordinære generalforsamling d. 12 maj 2016 

Ad 5:

 Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen (formand)

                      Tonny Bjørkholm

                      Carsten Gynther             

 

Ad 6:

Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

                                                  Morten Hansen

Ad 7:

 Revisorer + suppleanter:

                                                                 Aase Emanuel

                                                                  Brian Dall 

                      Suppleant                            Vivi Andersen

                                                                

Ad 8:

 Eventuelt: 

Hundetoilet

Ved Henriksvej / Præstholmvej

Ved Anders Rasmussensvej (mosen) 

Generalforsamlingen slut kl. 21:05 

Dirigent.  Preben Andersen            ref. Carsten Gynther Sørensen

Regnskab 2015

Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge

Ordinær Generalforsamling den 28. april 2015 kl. 19:30

i Ejby Forsamlingshus

Deltagere: 13 medlemmer + Bestyrelse (5)

Ad 1: Preben Andersen

Der pointeres at et medlem fra Lorentzens vej ikke har fået indkaldelse til generalforsamlingen. Der stilles så spørgsmålet om generalforsamlingen er lovlig, da ejeren af de tomme grunde ikke er blevet indkaldt..

Generalforsamlingen afholdes ud fra den betragtning, at den ikke er beslutnings dygtig (lovlig). Der bør efterfølgende afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor alle medlemmer bliver inviteret.

Ved den ekstraordinære generalforsamling, kan beslutninger / forslagfra den ordinære generalforsamling derfor vedtages eller forkastes.

Ad 2: Formandens beretning. Godkendt

 

Spørgsmål til beretning:

Plys: græsslåningsregler: - Hverdage 8-20, lørdage 8-15 og søndage 8-12

Søren Kelstrup: Hundeskraldespande – overfyldte

De grønne områder i Grundejerforeningens regi bliver vedligeholdt i bedste forståelse mellem foreningens medlemmer.

Ad 3: Regnskab godkendt v/ Poul O Schertiger

Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent kr.450,- for 2015, generalforsamlingen ønsker kontingentet forhøjet til kr. 500,- - Godkendt.

(10 for – 1 imod)

Flere affaldsstativer ved grønne områder (hundetoiletter) fra Flemming Søborg. Evt. 3 nye hundetoiletter – vedtaget.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er: (skriftlig afstemning)

Hans Ove Laugesen 13 stemmer (formand)

Allan Emanuel (10)

Steen Haukohl (12)

Morten Hansen (5)

Ad 6:Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

Morten Hansen

Ad 7: Revisorer + suppleanter:

Aase Emanuel

Brian Dall

Suppleant Vivi Andersen

Ad 8: Eventuelt:

Forslag skal fremlægges skriftligt

Forslag om henvendelse til kommunen angående udskiftning / rep. Af fliser ved Henriksvej og Præstholmvej

Generalforsamlingen slut kl. 20:35

Dirigent. Preben Andersen ref. Carsten Gynther Sørensen

               

  Regnskab 2014

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge 

Ordinær Generalforsamling den  28. april  2014  kl. 19:30

  i   Ejby Forsamlingshus   

Deltagere:  15 medlemmer + Bestyrelse  (5) 

Ad 1:  Preben Andersen 

Ad 2: Formandens beretning. Godkendt 

        Spørgsmål til beretning:

Rene Valentin: Vi har købt grunde med forventning om, ifølge Lokalplan, at grundejerforeningen vedligeholder privat fællesvej ved de 6 parceller på Lorentzensvej.

Svar: Sagen vedrørende vedligehold af den private fællesvej ligger til vurdering i Natur og Miljø klagenævn.

Rene Valentin fremlagde kopi af udtalelse fra Lejre Kommune vedrørende stien ved Anders Rasmussensvejens mose som skulle tilhøre Grundejerforeningen.

Svar: Stien er en natursti, grundejerforeningen er ikke bekendt med ejerforholdet, og har aldrig foretaget vedligeholdelse af denne sti.

De grønne områder i Grundejerforeningens regi bliver vedligeholdt i bedste forståelse mellem foreningens medlemmer.            

Ad 3: Regnskab godkendt  v/ Poul O Schertiger 

Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent  kr.450,- for 2014   - Godkendt. 

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen

                      Tonny Bjørkholm

                      Peter Honore                   

 Ad 6:Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

                                                  Steen Haukohl

 Ad 7: Revisorer + suppleanter:

                                                                 Aase Emanuel

                                                                 Brian Dall

                      Suppleant                             Vivi Andersen                                                         

Ad 8: Eventuelt:

                              Debat omkring Nabohjælp, på grund af stigende indbrud i området.

                             Evt. fælles infomøde blandt grundejerforeningerne om forebyggelse. 

Generalforsamlingen slut kl. 21:00 

Dirigent.  Preben Andersen            ref. Carsten Gynther Sørensen

 

  Regnskab 2013

Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge

 Ordinær Generalforsamling den 23. april 2013 kl. 19:30

i Ejby Forsamlingshus 

Deltagere: 1 medlem + Bestyrelse (5) 

Ad 1: Carsten Gynther

Ad 2: Formandens beretning. Godkendt 

Snerydning, - grønne områder

Ny udstykning Præstholmvej/Lorentzensvej

Hundetoiletter

Ordensreglement 

Ad 3: Regnskab godkendt v/ Poul 0 Schertiger 

Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent kr.450,- for 2013 - Godkendt. 

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

Hans Ove Laugesen

Allan Emanuel

Carsten Gynther 

Ad 6 :Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

                                                  Steen Hankohl 

Ad 7: Revisorer + suppleanter: Aase Emanuel

                                                      Brian Dall

                                            Suppleant          Vivi Andersen 

Ad 8: Intet 

Generalforsamlingen slut kl. 20:07 

Dirigent. Carsten Gynther     ref. Carsten Gynther Sørensen

 

 

 

  Regnskab 2012

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge 

Ordinær Generalforsamling den  26. april  2012  kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus   

Deltagere:  6 medlemmer + Bestyrelse  (5) 

Ad 1:  Johan Knopp 

Ad 2: Formandens beretning. Godkendt 

        Tom: Græsslåning, snerydning (ikke fremover)

        Fjerne siv og grene på Henriksvejens mose

        Hunde toilet: tømmes hver 14. dag

        Fortovs renovering -  ikke kommunal støtte            

Ad 3: Regnskab godkendt  v/ Poul O Schertiger 

Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent  kr.450,- for 2012     - Godkendt. 

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen

                      Tonny Bjørkholm

                      Peter Honore`               

 Ad 6:Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

                                                  Steen Hankohl 

Ad 7: Revisorer + suppleanter:

                                                                 Aase Emanuel

                                                                  Brian Dall

                      Suppleant                             Vivi Andersen                                                                

Ad 8: Eventuelt:

                              Knudsvejens mose: ønske om større vandspejl

                              Beskæring af siv under vandoverfladen

                              Best. Rådfører sig med ”experter”  Kommunen?

 Generalforsamlingen slut kl. 20:0 

Dirigent.  Johan Knopp            ref. Carsten Gynther Sørensen

 

    Regnskab 2011

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge

 Ordinær Generalforsamling den  28. april  2011  kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus 

 Deltagere:  11 medlemmer + Bestyrelse  (5)

 Ad 1:   Bjarne Holm

 Ad 2: Formandens beretning. Godkendt

         Infomøde omkring indbrudssikring og nabo overvågning

        Harmoniseret ordensreglement med de andre grundejerforeninger

        Nye tænd / sluk tider for gadebelysning

        Trafikmåling på Knudsvej.           

Ad 3: Regnskab godkendt.   Poul Plettner  Skibby. 

Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent  kr.450,-     - Godkendt. 

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen

                      Allan Emanuel

                      Carsten Gynther Sørensen                  

 Ad 6:Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

                                                  Steen Hankohl 

Ad 7: Revisorer + suppleanter:

                                                                 Brian Dall

                                                                  Aase Emanuel

                      Suppleant                             Vivi Andersen                                                                

Ad 8: Eventuelt: 

Generalforsamlingen slut kl. 20:20 

Dirigent  Bjarne Holm              ref. Carsten Gynther Sørensen

 

 

  Regnskab 2010

Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge 

 Ordinær Generalforsamling d. 27. april 2010 kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus   

 Deltagere:  8 medlemmer + Bestyrelse  (5) 

 Ad 1:   Preben Andersen 

 Ad 2: Formandens beretning. Godkendt 

         Ny entreprenør til grønne områder og fortove.

          Forsikringsforhold (snerydning)            

 Ad 3: Regnskab godkendt.   Poul Plettner  Skibby. 

 Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent  kr.450,-     - Godkendt. 

 Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen

                      Peter Honore´

                      Tonny Bjørkholm                  

 

 Ad 6:Bestyrelses suppleanter:      Preben Andersen

                                                  Steen Hankohl

 

 

 

 

 Ad 7: Revisorer + suppleanter:                      Brian Dall

                                                                  Ebbe Toudal

                      Suppleant                             Aase Emanuel                                                                

 Ad 8: Eventuelt:

           Fortove i dårlig forfatning, udbedret efter gravearbejde af Dong.

 

 Generalforsamlingen slut kl. 20:00

Dirigent  Preben Andersen.              ref. Carsten Gynther Sørensen

 

 

Regnskab 2009

 

 Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge

 Ordinær Generalforsamling d. 28. april 2009 kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus   

 Deltagere:  5 medlemmer + Bestyrelse  (5)

 Ad 1:   Preben Andersen 

 Ad 2: Formandens beretning. Godkendt         

 Ad 3: Regnskab godkendt.    

 Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent  kr.450,-     - Vedtaget

          Forslag om forbud mod græsslåning fredage efter 18 -  Vedtaget 

 Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen

                      Allan Emanuel

                      Carsten Gynther            

 

 Ad 6:Bestyrelses suppleanter:    

                                                          Preben Andersen

                                                          Steen Hankohl 

 Ad 7: Revisorer + suppleanter:

                                                                 Aase Emanuel - supp.

                                                                  Brian Dall - Præstholmvej 5   

                                                                  Ebbe Toudal

                                                                

 Ad 8: Eventuelt: 

 Generalforsamlingen slut kl. 20:30  

Dirigent  Preben Andersen.              ref. Tonny Bjørkholm

 

 

 Regnskab 2008

  Grundejerforeningen  Præstholmgårds Vænge

  Ordinær Generalforsamling d. 8. maj 2008 kl. 19:30  i   Ejby Forsamlingshus   

  Deltagere:  7 medlemmer + Bestyrelse  (5)

   Ad 1:   Steen Hankohl

   Ad 2: Formandens beretning. Godkendt

   Kommentarer: Evt. oprydning i moserne ved brug af båd

  Flittigt brugt hjemmeside

  Trafikkontrol på Knudsvej?

  Lastbiler på Præstholmvej            

  Ad 3: Regnskab godkendt.   Poul Plettner  Skibby. 

  Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent  kr.450,-     - Godkendt. 

  Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er:

                      Hans Ove Laugesen

                      Peter Honore´

                      Tonny Bjørkholm                   

   Ad 6:Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen

                                                  Steen Hankohl

   Ad 7: Revisorer + suppleanter:

                                                                 Henning Skourup

                                                                  Ebbe Toudal

                      Suppleant                             Aase Emanuel                                                              

  Ad 8: Eventuelt:

  Generalforsamlingen slut kl. 21:00  

Dirigent  Steen Hankohl.              ref. Carsten Gynther Sørensen

 

Regnskab 2007

Grundejerforeningen Præstholmgards Vænge
Ordinær Generalforsamling d. 26. april 2007 kl. 19:30 i Ejby Forsamlingshus


Deltagere: 7 medlemmer + Bestyrelse
Ad 1: Preben Andersen
Ad 2: Formandens beretning. Godkendt
Kommentarer: Diskussion omkring vedligehold, træfældning og oprydning af de
grønne områder.
Lave et Moseudvalg! Brev til samtlige medlemmer? Henvisning til hjemmesiden?
Bestyrelsen melder ud til medlemmer angående etablering af moseudvalg til oprydning sammen med Ib.
Bestyrelsen sender en meddelelse ud til medlemmerne. der skal nedsæette et
moseudvalg. hvor man frivilligt kan melde sig.
Moseudvalget skal komme med forslag / oplæg til oprydning - beskæring m.-m.
Preben. Moseudvalget skal komme med udspil / oplæg
Preben: Lade moserne ligge- det er regnvandsbassiner - Kommunens problem?
Ad 3: Regnskab godkendt. Poul Plettner Skibby.
Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent kr.450,- - Godkendt.
Lars: Fartmåler? Hastighedsdæmpning?
Medfinansiering af mekanisk hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Er det indenfor bestyrelsens økonomiske rammer?
Ny Landbetjent involveres - møde!
Dong Energi - luftledninger væk i 2008! Fliser?
3 forskellige udgaver - forslag fra entreprenører fremlægges til Kommunen
Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er: Hans Ove Laugesen, Carsten Gynther Sørensen, Allan Emanuel
Ad 6:Bestyrelses suppleanter: Preben Andersen, Steen Hankohl
Ad 7: Revisorer :
Gitte Ketelsen Ebbe Toudal
Suppleant: Aase EmanuelJohan Knopp
Ad 8: Eventuelt:
Generalforsamlingen slut kl. 21:00
Dirigent: Preben Andersen.
ref. Carsten Gynther Sørensen 

Regnskab 2006

     

 Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge
 Ordinær Generalforsamling d. 27. april 2006 kl. 19:30 i Ejby Forsamlingshus

 Deltagere: 23 medlemmer incl. Bestyrelse
 Ad l:   Preben Andersen
 Ad 2: Formandens beretning. Godkendt
 Kommentarer: 
 Kirsti: Øget lastvognstrafik på Præstholmvej, Strandvejen og Knudsvej.
 Bestyrelsen foreslår trafikdæmpende foranstaltninger i området. Preben: Øget trafikbelastning i forbindelse med udstykning af Lindegården. Vil best. eller kommunen gøre noget?
 Ad 3: Regnskab godkendt.
 Ad 4: Forslag fra bestyrelse uændret kontingent kr.450,-    - Godkendt.
 Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalgt er: 
 Hans Ove Laugesen  Peter Honore  Bruno Heuser Nyvalgt Tonny Bjørkholm
 Ad 6:Bestyrelses suppleanter:   
 Preben Andersen Steen Hankohl
 Ad 7: Revisorer + suppleanter:
 Gitte Ketelsen  Ebbe Toudal  Johan Knopp
 Suppleant	Aase Emanuel
 Ad 8: Eventuelt:
 Gitte Ketelsen: Opfordring til bedre snerydning på de grønne områder. Kirsti: Skraldebil i villaudstykning- hvilke regler er der?? Best. sender klage/forespørgsel til kommunen.
 Lys på sti fra Knudsvej til Strandvejen9 Der er master (3 lamper) -   best. spørge Nesa
 Generalforsamlingen slut kl. 20:30
 Dirigent: Preben Andersen.	ref. Carsten Gynther Sørensen